واکسیناسیون و تزریقات حیوانات خانگی

واکسن ‌های مختلفی برای بیماری ‌های مختلف موجود است که از مهمترین آنها باید به واکسن سه گانه گربه و واکسن هشت گانه سگ اشاره نمود. با مراجعه به کلینیک هیون و انجام واکسیناسیون دوره ای گربه یا سگ خود را از خطر بیماری های شایع در حیوانات بیمه کنید.
پت شاپ آنلاین هیوَن